Διαφήμιση

Αποβίβαση Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα - Disembarking of Saint Paul in Athens (First Class)

1w7m9opd71ua7zlrn6fhoxd0fplougjy_1406272170
Common price: 49,00 € Our price: 49,00 € each

Φυλαχτό για αρθρογράφους, συγγραφείς και συντάκτες - Writers, journalists, authors Amulet (First class - 1mm)
-
Ἡ Ἀ­θή­να ἀ­να­φέ­ρε­ται στὴν Και­νὴ Δι­α­θή­κη μὲ ἀ­φορ­μὴ τὴν ἐ­πί­σκε­ψη τοῦ ἀπ. Παύ­λου. Ὁ ἀπ. Παῦ­λος φεύ­γει ἀ­πὸ τὴν Βέ­ροι­α, με­τὰ τὰ ἐ­πει­σό­δια ποὺ προ­ξέ­νη­σαν οἱ Ἰ­ου­δαῖ­οι ἀ­πὸ τὴν Θεσ­σα­λο­νί­κη, μὲ τὴ συ­νο­δεί­α Βε­ροια­ίων γιὰ τὴν Ἀ­θή­να. Ἀ­κο­λού­θη­σε τὴ θα­λάσ­σια ὁ­δὸ καὶ με­τὰ ἀ­πὸ ἕ­να τα­ξί­δι 45 ἡ­με­ρῶν φθά­νει στὴν Ἀ­θή­να. Δύ­ο ἦ­ταν τὰ λι­μά­νια στὰ ὁ­ποῖ­α ὁ ἀπ. Παῦ­λος θὰ μπο­ροῦ­σε νὰ εἶ­χε κα­τα­πλεύ­σει. Τὸ ἕ­να ἦ­ταν τὸ λι­μά­νι τοῦ Πει­ραι­ᾶ καὶ τὸ ἄλ­λο τοῦ Φα­λή­ρου. Κα­τὰ πᾶ­σα πι­θα­νό­τη­τα ὁ ἀπ. Παῦ­λος ἀ­πο­βι­βά­στη­κε στὸ λι­μά­νι τοῦ Φα­λή­ρου, τὸ ὁ­ποῖ­ο ἦ­ταν τὸ πρῶ­το ποὺ συ­ναν­τοῦ­σε καὶ ἦ­ταν δύ­ο χι­λι­ό­με­τρα πιὸ κον­τὰ στὴν Ἀ­θή­να. Τὸ λι­μά­νι τοῦ Πει­ραι­ᾶ άλλωστε, ἐ­κεί­νη τὴν ἐ­πο­χὴ ἦ­ταν πε­ρισ­σό­τε­ρο στρα­τι­ω­τι­κὸ λι­μά­νι, ἐ­νῶ στὸ λι­μά­νι τοῦ Φα­λή­ρου ἀγ­κυ­ρο­βο­λοῦ­σαν κυ­ρί­ως τὰ ἐ­πι­βα­τι­κὰ καὶ ἐμ­πο­ρι­κὰ πλοῖ­α. (πηγή: enromiosini.gr)
-
The Apostle Paul went to Athens from Veria in year 51 to ship. Athens was completely different from the splendid city of classical times. The ship that brought the Apostle arrived in Faliro. On the spot from which St. Paul spoke to the Athenians expressed the view that he developed his teaching in the Body of the Supreme Court, based on the fact that one of its members, Dionysius the Areopagite, split his teaching. (source: norstar.gr)

For Immenseblue.gr, Orion.

If you like my articles, please "Like" and share them. ;-D If you want to stay in touch, you can Sign up, like Facebook page, subscribe Youtube profile and join me on Twitter or Google+.

If you want to use any article, you are free to do so, however please state that the article comes from Immenseblue.gr. Here, you can find informations for me and how you can help the Web site. Thank you very much! See you! :-)