Διαφήμιση

Κήρυγμα Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα - Saint Paul's Athens sermon (First Class)

1w7m9opd71ua7zlrn6fhoxd0fplougjy_1680372102
Common price: 29,00 € Our price: 29,00 € each

Φυλαχτό για αρθρογράφους, συγγραφείς και συντάκτες - Writers, journalists, authors Amulet (First class - 1mm)
-
Ὁ ἀπ. Παῦ­λος κα­τὰ τὴ συ­νή­θειά του ἐ­πι­σκέ­φτη­κε τὴ συ­να­γω­γή, ὅ­που «δι­ε­λέ­γε­το» μὲ τοὺς Ἰ­ου­δαί­ους, ἀλ­λὰ καὶ μὲ τοὺς προ­σή­λυ­τους στὴν Ἰ­ου­δα­ϊ­κὴ πί­στη. Ἐ­πί­σης ὁ ἀπ. Παῦ­λος «δι­ε­λέ­γε­το», (δηλ. συ­ζη­τοῦ­σε), καὶ στὴν ἀγο­ρά ἡ ὁ­ποί­α βρι­σκό­ταν βό­ρεια τῆς Ἀ­κρό­πο­λης καὶ ἦ­ταν τὸ κέν­τρο τῆς ἀ­θη­να­ϊ­κῆς ζω­ῆς. Ἡ ἀ­γο­ρὰ ἦ­ταν τὸ μέ­ρος ὅ­που συ­ναν­τι­όν­του­σαν οἱ Ἀ­θη­ναῖ­οι κα­τὰ τὴν προ­σφι­λή τους συ­νή­θεια νὰ συ­ζη­τή­σουν πά­σης φύ­σε­ως θέ­μα­τα. Οἱ ἐπι­κού­ρει­οι καὶ οἱ στω­ϊ­κοί, τό φι­λο­σο­φι­κὸ κα­τε­στη­μέ­νο τῆς ἐ­πο­χῆς, ἔ­δει­ξαν ἰ­δι­αί­τε­ρη πε­ρι­έρ­γεια «καί τι­νές ἒ­λε­γον· τί ἂν θέ­λει ὁ σπερ­μο­λό­γος οὗ­τος λέ­γειν, οἱ δέ· ξέ­νων δαι­μο­νί­ων δο­κεῖ κα­ταγ­γε­λεύς εἶ­ναι, ὃ­τι τόν Ἰ­η­σοῦν καί τήν ἀ­νά­στα­σιν εὐ­ηγ­γε­λί­ζε­το». (Πρά­ξεις 17, 18). Τὸ θέ­μα χρει­α­ζό­ταν πε­ραι­τέ­ρω δι­ε­ρεύ­νη­ση, γι᾿ αὐ­τὸ καὶ κά­λε­σαν τὸν ἀπ. Παῦ­λο μπρο­στὰ στὸ συμ­βού­λιο τοῦ Ἀ­ρεί­ου Πά­γου γιὰ νὰ τοὺς ἐκ­θέ­σει λε­πτο­με­ρῶς ὅ­σα ἐδίδα­σκε. (πηγή: enromiosini.gr)
-
The Areopagus sermon refers to a sermon delivered by Apostle Paul in Athens, at the Areopagus, and recounted in Acts 17:16-34.[1][2] The Areopagus sermon is the most dramatic and fullest reported speech of the missionary career of Saint Paul and followed a shorter address in Lystra recorded in Acts 14:15-17. (source: wikipedia)

For Immenseblue.gr, Orion.

If you like my articles, please "Like" and share them. ;-D If you want to stay in touch, you can Sign up, like Facebook page, subscribe Youtube profile and join me on Twitter or Google+.

If you want to use any article, you are free to do so, however please state that the article comes from Immenseblue.gr. Here, you can find informations for me and how you can help the Web site. Thank you very much! See you! :-)